Drejtimet

Shkolla ofron 2 drejtime profesionale dhe 7 profile mësimore.

KONTAKT