Gjurmimi në nivel ofruesi

  1. koordinon dhe drejton procesin e mbledhjes së të dhënave për nxënësit/kursantët që kanë ndjekur arsimin/formimin profesional;
  2. koordinon dhe drejton procesin e mbledhjes së të dhënave të gjurmimit në mënyrë periodike në nivel ofruesi;
  3. krijon dhe mirëmban bazën e të dhënave me informacionet nga rezultatet e gjurmimit;
  4. analizon të dhënat nga gjurmimi duke garantuar trajtimin konfidencial të të dhënave individuale;
  5. koordinon raportimin dhe komunikimin e rezultateve nga gjurmimi tek palët kyçe të interesit;
  6. koordinon dhe mbështet procesin e përdorimit të rezultateve në nivel ofruesi.

KONTAKT

Tekst për call-to-action. ​