Krijimi i lidhjeve ndërmjet ofruesit dhe biznesit

  1. koordinon nevojat e institucionit për kryerjen e praktikave profesionale të nxënësve dhe kursantëve me mundësitë e kapacitetet e bizneseve;
  2. mbledh informacion nga bizneset dhe partnerët për vlerësimin dhe rishikimin e vazhdueshëm të ofertës së institucionit, me qëllim adresimin e duhur të nevojave lokale e rajonale të tregut të punës për të përmirësuar ofertën ekzistuese (drejtime, profile, module, kurse afatshkurtra) ose zhvilluar ofertë të re (module, kurse afatshkurtra);
  3. identifikon biznese të reja me qëllim zgjerimin e rrjetit të bashkëpunëtorëve partnerë socialë;
  4. krijon e mirëmban një bazë të dhënash ku të jenë të regjistruara informacione kontakti dhe informacione të tjera më rëndësi për mbajtjen e lidhjeve;
  5. harton planin/grafikun e praktikave profesionale në biznese;
  6. koordinon realizimin e praktikave profesionale në biznese;
  7. promovon ofruesin e AFP-së, te bizneset në rajon;
  8. ndërton marrëdhënie me partnerë të tjerë socialë në rajon dhe më gjerë.

KONTAKT

Tekst për call-to-action. ​