Hartimi dhe zbatimi i projekteve zhvillimore

  1. identifikon burime të mundshme financimi për projekte zhvillimi;
  2. përgatit propozimet për projekte të integruara në planin strategjik të ofruesit të AFP-së;
  3. koordinon organizimin, zbatimin dhe raportimin e projekteve të zhvillimit;
    raporton tek drejtuesit e institucionit dhe Bordi Drejtues i ofruesit.

KONTAKT

Tekst për call-to-action. ​