Zhvillimi i kurrikulave në nivel ofruesi

  1. koordinon dhe drejton procesin e hartimit dhe përshtatjes së vazhdueshme të kurrikulës kombëtare në nivel ofruesi të AFP-së, me nevojat rajonale të tregut të punës;
  2. mbështet personelin mësimdhënës në hartimin e planeve të mësimdhënies dhe të instrumenteve të vlerësimit të vazhduar dhe të provimeve përfundimtare;
  3. koordinon organizimin e proceseve të vlerësimit në ofruesin e AFP-së;
  4. koordinon vlerësimin e zbatueshmerisë së kurrikulës në nivel ofruesi.

KONTAKT

Tekst për call-to-action. ​