Profili “Sipërmarrje e agjensisë turistike” në drejtimin mësimor Ekonomi-Biznes, Niveli IV i KSHK referuar Niveli-t IV të KEK.

KONTAKT