Zhvillimi i vazhduar profesional i mësimdhënësve brenda institucionit

  1. analizon rregullisht nevojat për zhvillimin e vazhduar profesional;
  2. harton planin e veprimtarive për zhvillimin e vazhduar profesional pa cenuar procesin mësimor;
  3. koordinon procesin e zbatimit të planit të zhvillimit të vazhduar profesional;
  4. mbikëqyr dhe vlerëson ecurinë e procesit të zhvillimit të vazhduar profesional;
  5. koordinon dhe mbështet zhvillimin e vazhduar profesional të mësuesve dhe instruktorëve të sapo emëruar.

KONTAKT

Tekst për call-to-action. ​